Sikkerhet, bærekraft og kvalitet

Vi stiller strenge krav til oss selv, men like viktige er kravene som ulike sertifiseringsordninger stiller. Slik kan du være trygg på at vinduer og dører fra NorDan tilfredsstiller ledende standarder innen sikkerhet, bærekraft og kvalitet.

På avstand er vi små. Bra at vi er sammen om å ta vare på alt dette.

Våre bærekraftmål

Hos NorDan har vi tanken på klodens utholdenhet med i alt vi gjør. Derfor har vi valgt ut åtte av FNs bærekraftmål som vi ønsker å ha fullt fokus på. Bærekraft er mer enn klima og miljø, og for oss er det viktig at det gjenspeiles i vår bedrift. Vi skal styrke vårt arbeid med det sosiale og økonomiske aspektet av bærekraft. Hos oss er bærekraft mer enn bare et ord.

Våre 3 overordnede mål:


1. Klimanøytrale fabrikker
2. Karbonnøytral transport
3. Returordning – produkt – emballasje

NorDan har definert tre klare fokusområder for bærekraftarbeidet:
Lokale verdier – Fokus på mennesket – Ressurseffektivisering.

Vi er vårt ansvar bevisst

Vi har utarbeidet en tiltaksplan for 2022-2030 som viser våre prioriteringer og tiltak for å nå våre mål. For å bidra til en mer bærekraftig framtid gjennom vår kjernevirksomhet – ved å levere bærekraftige produkter, og vår forretningspraksis – ved å opptre på en bærekraftig og ansvarlig måte. Gjennom arbeidet vil vi være med å bygge opp om Norges forpliktelser i forhold til FNs bærekraftmål – ved å omsette globale mål til lokale handlinger.

Bærekraftmål nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
NORDAN SKAL fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst. I Norge må vi gjøre mer for å forhindre at unge mennesker faller ut av skole og arbeidsliv. NorDan vil fortsette å ta grep for å inkludere de unge i arbeidsmarkedet. Vi trenger også å knytte til oss flere ressurser og kompetanse.

Bærekraftmål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
NORDAN SKAL være en dedikert aktør i lokalsamfunnet i form av å være en viktig arbeidsgiver og skape arbeidsplasser. NorDan investerer i lokalmiljøet gjennom støtte til lag og foreninger og handler mat lokalt. Norge har mindre luftforurensing enn andre europeiske land, i 2020 var for eksempel 50% av alle nye biler som ble kjøpt elektriske. NorDan investerer i elektriske firmabiler og bygger opp en ladeinfrastruktur. Vi setter også krav til våre transportleverandører om biodrivstoff og senere elektrisitet, med en målsetting om 15% reduksjon CO2 per år.

Bærekraftmål nr. 3: God helse og livskvalitet
NORDAN SKAL sikre god helse og fremme livskvalitet for alle ansatte, uansett alder.

Bærekraftmål nr. 4: God utdanning
NORDAN SKAL fremme muligheter for utvikling og livslang læring for alle. NorDan bidrar til lærlingeplasser i lokalsamfunnet. Utdanning er nøkkelen til utvikling.

Bærekraftmål nr 5: Likestilling mellom kjønnene
NORDAN SKAL jobbe målrettet for å verdsette og fremme likestilling, som innebærer at mennesker behandles likt, uansett kjønn, opprinnelse, religion, funksjonsnedsettelse og alder. Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. I Norge har fortsatt kvinner i gjennomsnitt lavere lønn enn menn, og færre kvinner enn menn i lederstillinger og styrerom i næringslivet.

Bærekraftmål nr 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
NORDAN SKAL bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig
industrialisering/næringsutvikling og innovasjon. NorDan skal fortsette omstillingsarbeidet, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og prosesser. Transport av varer skal bli mer bærekraftig, gjennom økt bruk av biodrivstoff og elektrisitet. LEAN er et viktig virkemiddel i ressurseffektivisering.

Bærekraftmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
NORDAN SKAL sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Dette målet innebærer at produsenter og forbrukere skal ta hensyn til kostnader for miljøet ved produksjon og forbruk. NorDan har satt i gang tiltak for å utnytte ressursene i avfallet best mulig gjennom material – og energigjenvinning, samt redusere utslipp av farlige kjemikalier og utslipp fra behandling av avfall/produkter. NorDan skal intensivere arbeidet for å bli en CO2- nøytral fabrikk.

Bærekraftmål nr 17: Samarbeid for å nå målene
NORDAN SKAL samarbeide med myndigheter, næringslivet og lokalsamfunnet for å oppnå bærekraftig utvikling.

Våre miljøsertifiseringer

EPD

EPD er en miljødeklarasjon som beskriver og oppsummerer miljøprofilen til et bestemt produkt. En EPD lages på grunnlaget av en livsløpsanalyse, og siden EPDene er standardiserte dokumenter er det lett å sammenligne to produkter med hverandre. NorDan var første norske vindusprodusent med en EPD, og vi fortsetter å miljødeklarere produktene våre slik at miljøstandarden vi setter alltid kan etterprøves.

nordan_bærekraft_EPD

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, eller PEFC, er en internasjonal organisasjon som jobber for å fremme bærekraftig skogforvaltning gjennom uavhengig sertifisering hos tredjepart. PEFC sikrer at treverket NorDan bruker kommer fra bærekraftige skoger.

nordan_bærekraft_PEFC

NDVK

NDVK er et frivillig sertifiseringsorgan for produsenter av vinduer og dører. I NDVK er det et regelverk som stiller krav til produsentenes kvalitetssikringssystem. De sertifiserte produsentene oppfyller kravene som gjelder. Alle produkter med NDVK-merket er testet og godkjent etter europeiske standarder.

nordan_bærekraft_NDVK

NTR B

En nordisk standard for beskrivelse av trykkimpregnert materiale. NTR krever at produsentene har beskrevet en egen kontrollrutine, og en tredjepart tar prøver som analyseres. NorDan følger NTR B-standarden, og er medlem av Norsk Impregneringskontroll.

nordan_bærekraft_NTRB

Svanemerket

Svanemerket er en felles miljømerkeordning for landene i Norden. Innenfor nesten 50 produkt- og tjenestekategorier finnes det flere tusen svanemerkede produkter. Svanemerket stiller krav til hele produksjonsprosessen, og gir en garanti for at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor sin kategori.

BREEAM® NOR

BREEAM® NOR er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg, med mulighet for sertifisering via NGBC. BREEAM® NOR er en norsk tilpasning av BREEAM® og ble lansert den 20. oktober 2011. En hel bransje har stått bak utviklingen av BREEAM® NOR.

nordan_bærekraft_breeamnor
NorDan