– Jeg kjenner meg stolt.

Hver dag jobber vi for å bli den mest bærekraftige dør- og vindusprodusenten i Norden.

Trond Magnar Unhammer
Daglig leder

Selv om mange forbinder bærekraft med klima og miljø, er de sosiale og økonomiske aspektene viktige sider av samme sak. For at bærekraft skal være mer enn et fint ord på plakaten, må man sette søkelys på alle områdene som påvirker vårt ettertrykk på denne jord. Ved å være vårt felles ansvar bevisst, kan vi alle bidra til å gjøre en forskjell.

Det viktige samspillet
I NorDan har vi en visjon og et mål om å oppnå kontinuerlig forbedring gjennom «Perfekt Samspill». Innad i bedriften søker vi det perfekte samspillet mellom medarbeidere og produksjonsteknologi. Overfor kundene forsøker vi hele tiden å være en perfekt samarbeidspartner. Overfor sluttbruker vil vi at produktet skal snakke sitt tydelige språk om perfekt form og funksjon med lang, lang levetid.

Bærekraftig arbeid skal fremme en utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner – klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Det er sammenhengen her som avgjør om det er en bærekraftig utvikling.

Helhetlig fokus
Tradisjonelt har bærekraft ofte fokusert mot miljømessig bærekraft, mens det sosiale og økonomiske aspektet nå vies mer og mer oppmerksomhet. Bærekraft skal være kjernen i alt vi gjør. Vår handlingsplan mot 2030 synliggjør våre fokusområder og tilnærming til lokale handlinger for å bygge opp om utfordringer og muligheter som er gjeldende regionalt, nasjonalt og globalt. Den gir en oversikt over våre mål, prioriteringer og tiltak for å være en dedikert aktør på reisen mot en bærekraftig hverdag.

Med bærekraft som strategi – vår tilnærming til bærekraft
Bærekraft som strategisk mål skal styrke NorDans lønnsomhet og konkurransekraft, og bygge opp om etiske verdier. Bærekraft vil være en viktigere og viktigere driver, der konkurranse nå tydelig dreier seg om fokus på miljø og bærekraft.

Tradisjon for å tenke nytt
NorDan har en lang og stolt tradisjon for å tenke nytt, og et godt utgangspunkt for å kunne svare for et lavt fotavtrykk i egen produksjon. Miljømessig skal vi fortsette arbeidet og bidra til å nå målene ved å sikre lav ressursbruk og lave klimagassutslipp gjennom varene som produseres, måten de produseres på og transporteres. Her må vi utnytte fortinn som nærhet til markedet slik at utslipp til produksjon og transport av sluttproduktet reduseres så mye som mulig.

Vi må også i sterkere grad fokusere på indirekte fotavtrykk gjennom å være krevende kunder og velge bærekraftige leverandørkjeder. For kundesiden kan vi bidra til å redusere kundens utslipp og ressursbruk ved å levere bærekraftige produkter av fornybare materialer og med lang levetid.

Vil gjøre det lettere for kunden å velge for fremtiden
Bærekraftig omstilling betyr blant annet å våge å utfordre produkter virksomheten lever av i dag, for å finne mer bærekraftige produkter og strategier som virksomheten kan leve av på lang sikt. Lansering av det nye GreenTech produktalternativet er et ledd i dette arbeidet.

Det sosiale og økonomiske aspektet står sterkt gjennom at vi hver dag er med på å opprettholde et levende og lokalt forankret næringsliv. Dette bidrar til anstendig arbeid, videreføring av kulturarv og håndverk, og tilbud om fagopplæring. Med dette som utgangspunkt har vi valgt «våre» prioriterte bærekraftmål, ut fra hvor NorDan i stor grad bidrar eller kan bidra. De prioriterte målene vil kunne variere over tid.

Bærekraftrapport 2023

NorDan AS har utarbeidet en bærekraftrapport for 2023. Her kan du lese om hvordan vi har jobbet med å nå våre mål i 2023, hvilke resultater vi har oppnådd, og hvilke utfordringer vi har møtt.
Last ned PDF (norsk)

Våre bærekraftmål

Hos NorDan har vi tanken på klodens utholdenhet med i alt vi gjør. Derfor har vi valgt ut åtte av FNs bærekraftmål som vi ønsker å ha fullt fokus på.
Bærekraft er mer enn klima og miljø, og for oss er det viktig at det gjenspeiles i vår bedrift. Vi skal styrke vårt arbeid med det sosiale og økonomiske aspektet av bærekraft. Hos oss er bærekraft mer enn bare et ord.

Våre 3 overordnede mål:
1. Klimanøytrale fabrikker
2. Karbonnøytral transport
3. Returordning – produkt – emballasje

NorDan har definert tre klare fokusområder for bærekraftarbeidet:
Lokale verdier – Fokus på mennesket – Ressurseffektivisering

Bærekraftmål nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
NORDAN SKAL fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst. I Norge må vi gjøre mer for å forhindre at unge mennesker faller ut av skole og arbeidsliv. NorDan vil fortsette å ta grep for å inkludere de unge i arbeidsmarkedet. Vi trenger også å knytte til oss flere ressurser og kompetanse.

Bærekraftmål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
NORDAN SKAL være en dedikert aktør i lokalsamfunnet i form av å være en viktig arbeidsgiver og skape arbeidsplasser. NorDan investerer i lokalmiljøet gjennom støtte til lag og foreninger og handler mat lokalt. Norge har mindre luftforurensing enn andre europeiske land, i 2020 var for eksempel 50% av alle nye biler som ble kjøpt elektriske. NorDan investerer i elektriske firmabiler og bygger opp en ladeinfrastruktur. Vi setter også krav til våre transportleverandører om biodrivstoff og senere elektrisitet, med en målsetting om 15% reduksjon CO2 per år.

Bærekraftmål nr. 3: God helse og livskvalitet
NORDAN SKAL sikre god helse og fremme livskvalitet for alle ansatte, uansett alder.

Bærekraftmål nr. 4: God utdanning
NORDAN SKAL fremme muligheter for utvikling og livslang læring for alle. NorDan bidrar til lærlingeplasser i lokalsamfunnet. Utdanning er nøkkelen til utvikling.

Bærekraftmål nr 5: Likestilling mellom kjønnene
NORDAN SKAL jobbe målrettet for å verdsette og fremme likestilling, som innebærer at mennesker behandles likt, uansett kjønn, opprinnelse, religion, funksjonsnedsettelse og alder. Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. I Norge har fortsatt kvinner i gjennomsnitt lavere lønn enn menn, og færre kvinner enn menn i lederstillinger og styrerom i næringslivet.

Bærekraftmål nr 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
NORDAN SKAL bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig
industrialisering/næringsutvikling og innovasjon. NorDan skal fortsette omstillingsarbeidet, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og prosesser. Transport av varer skal bli mer bærekraftig, gjennom økt bruk av biodrivstoff og elektrisitet. LEAN er et viktig virkemiddel i ressurseffektivisering.

Bærekraftmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
NORDAN SKAL sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Dette målet innebærer at produsenter og forbrukere skal ta hensyn til kostnader for miljøet ved produksjon og forbruk. NorDan har satt i gang tiltak for å utnytte ressursene i avfallet best mulig gjennom material – og energigjenvinning, samt redusere utslipp av farlige kjemikalier og utslipp fra behandling av avfall/produkter. NorDan skal intensivere arbeidet for å bli en CO2- nøytral fabrikk.

Bærekraftmål nr 17: Samarbeid for å nå målene
NORDAN SKAL samarbeide med myndigheter, næringslivet og lokalsamfunnet for å oppnå bærekraftig utvikling.

Vi er vårt ansvar bevisst

Vi har utarbeidet en tiltaksplan for 2022-2030 som viser våre prioriteringer og tiltak for å nå våre mål. For å bidra til en mer bærekraftig framtid gjennom vår kjernevirksomhet – ved å levere bærekraftige produkter, og vår forretningspraksis – ved å opptre på en bærekraftig og ansvarlig måte. Gjennom arbeidet vil vi være med å bygge opp om Norges forpliktelser i forhold til FNs bærekraftmål – ved å omsette globale mål til lokale handlinger.

Vi har utviklet et enda mer bærekraftig produktalternativ – GREENTECH

Endringene som nå skjer er nødvendige og NorDan skal ta en aktiv rolle i det grønne skiftet. Vi skal gjøre vår jobb for å levere mer miljøvennlige og bærekraftige produkter enn det vi gjør i dag.
Vi har derfor lansert GreenTech – et enda mer bærekraftig produktalternativ for at våre kunder enkelt skal kunne ta et valg som er litt bedre for miljøet.

Dette gjør noe med oss
Vi er oppriktig stolte av å kunne presentere GreenTech, et enda mer bærekraftig produktalternativ. GreenTech er utviklet med hjerte for miljøet og med tanken på en tryggere, grønnere fremtid. Flere miljøvennlige kriterier legges til grunn for at produktene skal kunne bære GreenTech-merket. For at et produkt kan klassifiseres som GreenTech skal det blant annet være Svanemerket. Da vet du at produktet er blant de minst miljøbelastende. Svanemerket står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og en giftfri hverdag. Andre klimatiltak er at et GreenTech produkt er kortreist. Vinduene har 3-lags glass, er aluminiumsbelagte og har en unik returordning.

Banker ditt hjerte også for miljøet?
Vi er «trefaddere»! Det innebærer at vi sponser planting av ett tre for hvert GreenTech-produkt som selges. Målet med prosjektet er å dyrke fram miljøskoger som skal binde CO2. Ditt bidrag har noe å si for en tryggere, grønnere fremtid. Det kan være vanskelig å se hvor mye det har å bety, de små valgene man tar. Når du velger et GreenTech-produkt, planter vi et tre. Et tre er bare et tre. Men hvert år binder den norske skogen omtrent 25 millioner tonn CO2. Det er vår felles innsats som blir til en hel skog. Ditt bevisste valg når du kjøper GreenTech, bidrar til dette.

NorDan jobber kontinuerlig med å ferdigstille de nye GreenTech produktene. Husk å se etter GreenTech merket.

NorDan