Glasskolen

De grunnleggende funksjonene til glass er å slippe inn dagslys, gi fri sikt og beskytte mot vær og vind. Den teknologiske utviklingen har gjort at du nå kan velge funksjonsglass til ulike behov. Her skal vi gå gjennom glassets grunnleggende funksjoner og mulighetene som finnes for å velge riktig glasskombinasjon på rett sted.

Trykk på ikonene nedenfor for å lese mer
om de forskjellige funksjonene i glass:

Varmeisolering
U-verdi
Lysgjennomgang
LT-verdi
Soldemping
G-verdi
Brannvern
E, EW, EI
Personsikkerhet
Laminert og herdet glass
Støyreduksjon
Rw (C, Ctr)-verdi
Innbruddssikring
Sikkerhetsglass
Kondensreduksjon
Funksjonelt glass
Smussavvisende
Funksjonelt glass
Innsynsreduksjon
Dekorative og mattede glass

GLASSETS OPPBYGGING

Riktig valg av vinduskonstruksjon i kombinasjon med riktig valg av glass gir deg den optimale løsningen ut fra ønsket behov. Her skal vi gå gjennom strukturen for en sammenkoblet karm og for en enkel karm.

Den sammenkoblede karmen har som standard en enkel glassrute i ytre karm og et dobbelt isolerglass i indre karm. Konstruksjonen kalles for NorDan SoundTech 1+2+1 og velges vanligvis når det er høye krav til lyddemping. Enkelkarmen har normalt en 3-lags glasskonstruksjon hvor man kun har to sider å rengjøre og er den mest etterspurte konstruksjonen på markedet.

For begge konstruksjoner er det standard med en spacer mellom rutene i isolervinduet som har en varmkantlist.* Dette fører til at temperaturen blir høyere langs ytterkantene på innsiden av glasset. Felles for begge konstruksjonene er at det velges ulike funksjonsglass og glasstykkelser for å oppnå de egenskapene som etterspørres.

Glasskonstruksjon
Enkel karm

Snittbilde av et utadslående vindu med 3-lags isolerglass

Glasskonstruksjon
Sammenkoblet
karm (SoundTech)
Snittbilde av et innadslående vindu med tilkoblet karm 2+1. Utvendig enkel karm og innvendig karm med 2-lags isolerglass.

VARMEISOLERING, U-VERDI

En lav U-verdi betyr god isolasjon, redusert energibruk og høyere overflatetemperatur på det indre glasset, noe som gir mindre kaldras. En lav U-verdi gjør at du kan velge større vinduer, uten at det går på bekostning av varmeisoleringen i boligen.

U-verdi beskriver hvor godt isolert et vindu er. målt i watt per kvadratmeter og grad Kelvin, (W/m2K). Jo bedre isolasjon, jo lavere U-verdi.

U-verdi kan måles på ulike måter. Som midtpunktsverdi Ug eller som U-verdi for hele konstruksjonen. For å kunne sammenligne vinduer fra ulike produsenter, rapporteres U-verdien basert på en standardisert størrelse. Dimensjonen som vises i den europeiske produktstandarden er 1230×1480 mm. U-verdien for NorDan vinduer er 0,9W/m2K som standard for lukkevinduer og 0,8W/m2K for faste vinduer.

Ved å redusere energibruken senker man energikostnadene, samtidig som man bidrar til mindre CO2-utslipp.

NorDan leverer som standard 3-lags isolerglass med energibelegg på ytre og indre glass. Belegget er beskyttet på innsiden av de ytre glassene. For ytterligere å redusere varmetap erstattes luften mellom glassene med argongass. Spacer er en såkalt avstandslist som forbedrer den totale U-verdien ytterligere.

LYSGJENNOMGANG, LT-VERDI

Lysgjennomgang er oppgitt i prosent og er et mål på mengden dagslys som kommer inn gjennom vinduet.

Moderne forskning viser at dagslys spiller en mye viktigere rolle for menneskets biologiske funksjoner og velvære enn tidligere antatt. Samtidig bruker folk mer og mer av tiden innendørs. Det betyr at vi må stille høye krav til dagslysnivået i byggene våre. Høy lysgjennomgang gjør at mye dagslys føres inn i rommet og økt dagslysinnslipp reduserer behovet for kunstig belysning.

I boliger bør man tilstrebe så høy lysgjennomgang som mulig. LT-verdien bør ikke falle under 60 %. NorDan standardglass har en lysgjennomgang på over 70 %, noe som gir deg mulighet til å kombinere alternative glasskombinasjoner uten å risikere lav lysgjennomgang.

SOLDEMPING, G-VERDI

G-verdi er et mål på hvor mye av solvarmen som kommer inn gjennom vinduet.

En høy solenergitransmisjon gjør at mye solenergi kommer inn i bygget. I boliger med store glassflater, spesielt mot sør og vest, kan bruk av soldempede glass være en fordel.

Soldempende glass finnes i to ulike kategorier; gjennomfarget og belagt glass. Gjennomfarget glass finnes i grå, bronse og grønne toner og brukes hovedsakelig i næringsbygg. Belagt soldempende glass er vanligvis glass som kombinerer soldemping med lavutslippsegenskaper, noe som gjør at du ikke trenger å trosse U-verdi krav. Disse glassene er tilgjengelige som nøytrale eller tonet. Belegget ligger på den beskyttede innsiden av det ytre glasset. I private boliger anbefales det fargenøytralt soldempede glass som oppfyller krav til lysgjennomgang.

Typer soldempende glass:

 • Gjennomfarget
 • Nøytral belagt
 • Belagt fargetG er den totale overførte solenergien som består av den direkte overførte solenergien (ST) + andelen av solenergien absorbert i isolerglasset som stråler innover. Den totale solenergitransmisjonen er noen ganger gitt som TST.

BRANNVERN E, EW, EI

I brannklassifiserte konstruksjoner hvor glass inngår, kreves det at glasset og konstruksjonen er godkjent i brannklasse E, EW eller EI i henhold til TEK 17.

Når du velger brannvernglass bør du tenke på hvor i bygget glasset er plassert, hva det skal beskytte og konsekvensene dersom glasset går i stykker.

E-klasse

Beskyttelse mot gasser, røyk og flammer

EW-klasse

Den målte varmestrålingen 1 m foran ikke-eksponert glassflate er under 15 kW/m²

EI-klasse

Gir beskyttelse mot gasser, røyk og flammer samt beskyttelse mot brannspredende varmestråling

PERSONSIKKERHET
LAMINERT OG HERDET GLASS

Grunnregelen er at ubeskyttede glassflater, plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem, skal utformes slik at risikoen for personskade begrenses.

For å begrense risikoen for personskade tilbys det termisk herdet og laminert sikkerhetsglass. Når og hvor hver type glass benyttes bestemmes av myndighetskrav og hvilke egenskaper som etterspørres ved planlegging.

Floatglass

Når vanlig glass belastes utover glassets bøyestyrke, brytes det i skarpe glasspyd som kan forårsake skjæreskader.

Herdet glass

Herdet sikkerhetsglass granuleres i tusenvis av små, ufarlige glassbiter.

 • 3-5 ganger sterkere enn vanlig glass.
 • Tåler tung belastning, spark eller hvis en person faller mot glasset.
 • Eliminerer risikoen for termiske sprekker.
Laminert glass

I laminert sikkerhetsglass fester glasskåren seg til mellomfolien og minimerer risikoen for skjæreskader.

 • Beskytter mot UV-stråling ettersom UV-transmisjonen i laminert glass er på ca. 2 % sammenlignet med ca. 50 % i klart floatglass.
 • Vanskeligere å knuse ved innbrudd enn vanlig floatglass.

BYGGEREGLER

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskade begrenses.

Når gjelder reglene?
TEK17 gjelder ved oppføring av nytt bygg og ved endring av eksisterende bygg.

Hvem er ansvarlig for å følge reglene?
Det er byggherren, dvs. den som utfører eller får arbeidet utført på egen regning, som skal sørge for at regelverket følges.

Hvem styrer at reglene blir fulgt?
Tilsyn med at reglene følges ligger hos kommunens bygningsstyre eller tilsvarende.

Øvre nivå
Glass lavere enn 800mm og hvis nivåforskjellen er større enn 2 meter til bakken, skal det innvendige glasset lamineres. Ved balkong utv. glass skal være herdet eller laminert innvendig og utvendig. Dimensjoner uk glass til gulv lavere enn 800 mm.

Grunnplan
Glass lavere enn 800 mm skal lamineres eller herdes innvendig og utvendig. Dimensjoner uk glass til gulv/bakke lavere enn 800mm.


STØYREDUKSJON
RW (C, CTR)

Støy er et økende miljøproblem i forbindelse med infrastrukturprosjekter hvor boliger ligger nær trafikkerte gater og veier med mye trafikk.

For å forbedre de støyreduserende egenskapene til en 3-glass konstruksjon kan glasstyper og/eller avstander mellom glassene endres. Ved virkelig høye krav til lydreduksjon gir produkter i SoundTech serien gode forutsetninger for å oppnå kravene.

Lydreduksjon kan spesifiseres med tre målinger som nedenfor:

 • Rw uten justeringsbegrep brukes når lyden er mellomfrekvent, for eksempel i miljøer utsatt for generell støy som fra tale, musikk, radio/TV, vei- og togtrafikk.
 • Rw+C brukes for middels og høyfrekvent støy. Den brukes i høyhastighets jernbane- og veitrafikk eller korte jetfly.
 • Rw+Ctr brukes når lyden er lavfrekvent, for eksempel fra bytrafikk med innslag av tung trafikk, propellflyvninger, diskomusikk med sterk bass eller fra fabrikker med svært lav- eller mellomfrekvent støy.

INNBRUDDSSIKRING
SIKKERHETSGLASS

Med sikkerhetsglass kan du skape et trygt hjem med fri gjennomsikt og mye dagslys, selv i utsatte områder.
Sikkerhetsglass blir delt i tre beskyttelsesklasser: Klasse P1A-P5A mot hærverk, Klasse P6B-P8B mot innbrudd, og Klasse BR1-BR7 ​​mot våpenskudd. Sikkerhetsglass er alltid laminert. Dens funksjon er å forhindre eller forsinke inntrengning, enten det skyldes en utilsiktet hendelse eller en forsettlig handling. Sikkerhetsglass blir testet som en individuell bygningsdel, men sikringen er ikke komplett før riktig glass er montert i riktig ramme og glasset er sett i riktig, slik at hele konstruksjonen tåler tiltenkt klasse.

EN 1627:2011 er en europeisk standard som spesifiserer krav og klassifiseringssystem for innbruddssikring for f.eks. dører og vinduer. Klassifiseringen i denne standarden er basert på den potensielle inntrengerens kunnskap og ressurser.

VED SERTIFISERING EN-1627 KLASSE RC2 BELASTES ALLE EGENSKAPER I VINDUDETS KONSTRUKSJON.

 • EN-1628 Statisk test
 • EN-1629 Dynamisk test
 • EN-1630 Manuell test
 • Alle låsepunkter er belastet med 300 kg
 • Festingen av glasset belastes med 300 kg
 • Glassklasse P4A (valgfritt glassklasse RC2N)
 • 15 minutters total angrepstid, hvorav 3 minutters effektiv tid ved bruk av 23 stk. forskjellige verktøy/sett

KONDENSREDUKSJON (ANTIDUGG)
FUNKSJONELT GLASS

I dag produseres vinduer med så lave U-verdier at det kan dannes kondens på utsiden av glasset.

I vindstille, kaldt og klart vær kan det ytre glasset i et vindu bli så kaldt at det til og med får lavere temperatur enn luften ute. Hvis luftfuktigheten samtidig er høy, noe som hovedsakelig skjer om høsten, kan temperaturen på vinduet falle under duggpunktet og kondens vil dannes på ruten.
Utvendig kondens dannes hovedsakelig om natten og forsvinner når solen varmer opp luften.

Med et kondensreduserende belegg på det ytterste glasset i vinduet, reduseres risikoen for utvendig kondens. Belegget gjør at overflatetemperaturen blir høyere enn duggpunktstemperaturen, med det resultat at kondens ikke dannes.

Faktorer som påvirker utvendig kondens:

 • Utetemperatur
 • Innvendig temperatur
 • Klart/overskyet vær
 • Luftfuktighet
 • Ug verdi
 • Skygge
 • Vind
 • Geografisk plassering

OBS! Antidugg glass må håndteres med forsiktighet. Glasset må ikke skrapes og skal tildekkes ved utføring av arbeid som kan føre til skade på belegg. (feks v/maling, sliping, ol).


SMUSSAVVISENDE (BIOCLEAN)
FUNKSJONELT GLASS

Bioclean glass har et lag som slipper ut smuss ved hjelp av UV-stråling. Regnet vasker glassene rene. Belegget er integrert i glasset og har samme levetid som glasset.

Selv om glasset ikke har samme rengjøringsbehov som vanlig glass, er det ikke vedlikeholdsfritt. På områder der regnvann ikke når glasset kan det være nødvendig å vaske. Det er ofte nok med å skylle glasset med vann.

+ Glasset holder seg rent lenger og trenger derfor ikke rengjøres så ofte

+ Lettere å rengjøre glasset (vanlig vann er nok)

+ Det blir lettere å se ut gjennom glasset når det regner

– Mer følsomt enn vanlig glass. Den belagte siden skal beskyttes under bygging, samt senere vedlikehold slik som maling og beising

– Bør ikke brukes i konstruksjon som er nær vann med havsalt

Vanlig glass

Smuss og vann fester seg til glasset

Selvrensende glass (Bioclean)

Et selvrensende glass har et lag som frigjør smuss ved hjelp av UV-stråling

Selvrensende glass (Bioclean)

Regnet skyller deretter glassene rene

INNSYNSREDUKSJON
DEKORATIVE OG MATTEDE GLASS

NorDan tilbyr flere glasstyper og varianter av innsynsreduserende glass. De brukes oftest i forbindelse med baderom, men kan også med fordel benyttes i tettbebyggelse der det ønskes innsynsreduksjon.

Dekorative glasstyper har en preget overflate som rulles inn i glassmassen under produksjon. Glasset slipper inn ulike mengder lys avhengig av mønsteret. Etsede glass har en glatt overflate med høy lysgjennomgang. Under ser du et lite utvalg av innsynsredusrende glass som NorDan tilbyr.

Dekorativt glass
Klart glass
Cotswold- glass
Etset glass
NorDan