Kjøpsbetingelser

NorDan er svært opptatt av at din opplevelse av kvalitet også omhandler vår servicegrad. Under kan du lese om våre kjøpsbetingelser for handel via våre nettsider. Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte nettbutikken alle hverdager mellom 08.00 og 15.00 på telefon; 51 40 40 00, eller sende e-post til delelager@nordan.no. Vi anbefaler å sende en e-post da det til tider kan være litt ventetid på telefonen. Alle e-poster blir besvart fortløpende.


Foretaksinformasjon

NorDan AS
Organisasjonsnummer: 979 776 233
Kontaktdetaljer:
Stasjonsveien 46, 4460 Moi
Telefon: 51 40 40 00
Mail: delelager@nordan.no


Produktinformasjon og pris

Produktinformasjon

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet er presisert. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

Forbehold

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Salgs- og leveringsbetingelser

Leveranse

Vanligvis vil varene sendes fra oss 3 virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt for en vare vil kunden bli gitt denne informasjonen per mail. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for avsendelse av varer fra vårt lager. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt forsendelsen, må du sjekke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk også om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Frakt

Vi sender varene per post. Kostnader forbundet med frakt fremkommer som et eget element i nettbutikken.

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til deg. Uavhentede og ikke betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250,- pluss frakt t/r for gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Personopplysninger

NorDan AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. NorDan AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Kort/betalings informasjon

Når du som privatkunde handler hos NorDan AS blir betalingen behandlet av Klarna, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa, MasterCard/ Eurocard og fakturering. Betalingen skjer ihht. Klarna’s til enhver tid gjeldende betingelser: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/10/nb_no/checkout.
All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Rutiner for retur av varer

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven LOV – 2002 – 06- 21- 34

Hvis det oppdages en feil eller mangel må denne reklamers skriftlig på innen rimelig tid etter at denne ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget, og gi NorDan AS melding om at du vil påberope en mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da en oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at en overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis en ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web. Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på ordrebekreftelsen. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøper side ifm. Retursending av varen.
Dersom det foreligger en mangel ved varen og en har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

– Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

– Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51)

– Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn to uke blir avskåret fra å bruke varen (vi tolker dette fra tingen er kvittert inn til idlock.no) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Idlock.no har rettighet på å foreta to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.
Dersom kunden har krevd reklamasjonssak og det ikke foreligger en mangel, kan NorDan AS bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med NorDan AS, betaler ikke NorDan AS disse utgiftene.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunde. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Last ned angrerettskjema (PDF)


Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personalopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Næringskjøp er bl.a. regulert i kjøpsloven, avtaleloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos NorDan AS, er ansvarlig for produktet og dets bruk. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra NorDan AS side.

Ekstraordinære forhold

NorDan AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Er NorDan AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er NorDan AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Dalane Tingrett som verneting.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er  NorDan AS eller underleverandører av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra NorDan AS.NorDan